Silesian Museum: Artists on Silesia / Muzeum Śląskie: artyści o Śląsku

Leon Tarasewicz Silesian Museum

Central Hall was built to house contemporary artistic projects conceived especially for the Silesian Museum in Katowice. The idea sounds familiar. Indeed, inspiration with the Turbine Hall in Tate Modern is evident. So far two artists were invited to realise their projects in this space: Leon Tarasewicz and Carole Benzaken. Both clearly referred to the identity of the place – museum in a coal mine and the mining region of Silesia.

Wersja polska poniżej

 

Leon Tarasewicz Silesian Museum

Silesian Museum: Leon Tarasewcz „Modry“

Leon Tarasewicz built a wooden construction which one could both walk around and climb. And while climbing, observe the inner shaft which was changing with the change of perspective of the viewer. Square holes inside and outside refered to the analogical openings in the Central Hall, which can also be walked around in a similar manner, climbing the ramp leading to the surface. We have to remember that we are underground, on the grounds of the former “Katowice” coal mine (although in a new building). The outer part of the construction was covered with a blue paint, while the inner shaft was filled with warm orange, yellow and blue spots.

Leon Tarasewicz Silesian Museum

Silesian Museum: Leon Tarasewcz „Modry“

Tarasewicz made a link to the construction of the Central Hall of the museum and at the same time to the symbol of the region, namely a coal mine. Colours meant to reflect emotions and feelings expressed when the outsider (like the artist himself) gets to know the region – at first cold is dominating, but inside there is pleasant warmth – the heard of the region and source of its wealth.

Leon Tarasewicz Silesian Museum

Installation entitled “Modry”, which in Silesian language means ‘intensive blue’, was created for the opening of the museum in June 2015. In February 2016 the space was taken over by French artist Carole Benzaken who made another site specific work entitled “Mi’ma’amakim… *Psalm 130”.

Her installation is a monumental bird cage. Bars reaching the very top of the room are made of a black rope and inside there hang several sticks for the birds whose presence is marked only with loud tweeter. Naturalistic sound fills the whole space. Benzaken also used a typical image for Silesia – canaries taken by the miners for a shift. Birds can smell escaping methane and their behavior is a signal of approaching danger. We are underground. We cannot see the birds, but we hear them. Dark, underground world of Silesian mines intimidates. Standing here, the artist speaks up – following the Hebrew letters of the wall – “From the depths of woe I raise to Thee the voice of lamentation…”

 

Leon Tarasewcz „Modry“

Silesian Museum: Leon Tarasewcz „Modry“

 

Leon Tarasewcz „Modry“

Silesian Museum: Leon Tarasewcz „Modry“

Muzeum Śląskie: artyści o Śląsku 

Hol Centralny powstał dla pomieszczenia projektów tworzonych przez artystów specjalnie dla Muzeum Śląskiego w Katowicach. Brzmi znajomo. Inspiracja Holem Turbin w Tate Modern nasuwa się sama. Do tej pory swoje projekty zrealizowali tu Leon Tarasewicz i Carole Benzaken. Oba świetnie nawiązujące do tożsamości miejsca – muzeum w kopalni i górniczego Śląska.

 

Carole Benzaken „Mi'ma'amakim... *Psalm 130“

Leon Tarasewicz zbudował drewnianą konstrukcję, którą się obchodzi i na którą się wspina, a wspinając – obserwuje wewnętrzny szyb, który zmienia się wraz ze zmianą perspektywy. Kwadratowe otwory na zewnętrz i wewnątrz bryły nawiązują do prześwitów w Holu Centralnym, który również obchodzi się podążając na powierzchnię za pomocą rampy. Pamiętajmy, jesteśmy pod ziemią, na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Katowice” (chociaż to nowy budynek). Zewnętrzna część konstrukcji tonie w niebieskiej farbie, z kolei wewnętrzny szyb wypełnia ciepła pomarańcz, żółć i plamy niebieskiego.

Tarasewicz nawiązał do konstrukcji Holu Centralnego muzeum oraz do symbolu regionu, jakim jest kopalnia. Kolory mają odzwierciedlać emocje i uczucia związane z bliższym poznaniem regionu – wpierw dominuje chłód, jednak z wnętrza bije ciepło – serce regionu, źródło jego bogactwa. Tak poznaje go przybysz spoza (jak sam artysta).

Instalacja pod tytułem „Modry”, co po śląsku oznacza kolor niebieski, została wykonana na otwarcie muzeum w czerwcu 2015 roku. W lutym 2016 roku przestrzenią zawładnęła francuska artystka Carole Benzaken, która stworzyła pracę site specific „Mi’ma’amakim… *Psalm 130”.

Carole Benzaken „Mi'ma'amakim... *Psalm 130“

Silesian Museum: Carole Benzaken „Mi’ma’amakim… *Psalm 130“

Praca Benzaken to monumentalna klatka dla ptaków. Pnące się do samej góry sali szczeble wykonane są z czarnego sznura, środek wypełniają drążki dla ptaków, których obecność zaznacza jedynie dochodzący z wnętrza świergot. Realistyczny dźwięk rozbrzmiewa w całej przestrzeni. Artystka także sięgnęła do typowego dla Śląska obrazu – kanarków trzymanych przez górników, które wyczuwały ulatniający się pod ziemią metan i wszczynały alarm. Jesteśmy pod ziemią, ptaków nie widzimy, jedynie słyszymy. Ciemny, podziemny świat śląskich korytarzy budzi grozę. Stąd artystka zdaje się mówić – jak głosi hebrajski napis na ścianie – „Z głębokości wołam do Ciebie Panie, Panie…”

Carole Benzaken „Mi'ma'amakim... *Psalm 130“

Silesian Museum: Carole Benzaken „Mi’ma’amakim… *Psalm 130“

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *