Museum Kampa: artistic mill / artystyczny młyn

Kampa_7

Prague. In the vicinity of the Charles Bridge, in a historic mill on the banks of Vltava river one will find the Museum Kampa. It is one of few places focused on art from Central Europe. It presents Central European collection of modern art gifted to the city by Jan and Meda Mládek.

 
Wersja polska poniżej

Meda Mládek left Czechoslovakia in 1946. She studied in Switzerland and France, and after moving out to the United States with her husband in 1960 she was developing her passion for collecting. The core of her interest became art by František Kupka and Otto Gutfreund, but she also bought works by contemporary Czech and Slovak artists. Thanks to the then director of the National Gallery in Prague she managed to reach artists directly in their studios in Czechoslovakia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAccording to the original idea after Mládeks death all works by Kupka and Gutfreund were supposed to be bequeathed to the National Gallery in Washington D.C., and contemporary works to the National Gallery in Prague. However, in 1989 when Mládek visited Prague during the Velvet Revolution she changed her mind and decided to donate all the works to the city. In 1999 there was signed a contract between Mládek representing The Jan and Meda Mládek Foundation and the City of Prague which stated that she bequeaths 215 works by Kupka, 17 sculptures by Gutfreund, 240 collages and objects by Jiří Kolář, as well as 279 works by Czech and Slovak artists from 1965–1985. Afterwards the city loaned the collection free of charge to the foundation which was about to make it public in a museum.

The museum was created within the walls of a mill dating back to the Medieval times. It was destroyed by fire and floods several times in its history, numerously rebuilt, gained its present shape in the second half of 19th century (however retained the Renaissance form). In 1998 an architectural competition was announced to adapt the building for exhibiting purposes. The concept of Helena Bukovanská was selected. The architecture of a building is a fine combination of historic fabric of the mill and stables closing up the courtyard with contemporary elements – glass balcony and glass construction imitating a tower that was originally here. The courtyard serves as a space for exhibiting large format sculptures, including work by Václav Cigler which uses stream flowing into Vltava. The museum was opened in 2001.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAThe distinguishing feature of the Museum Kampa is its regional accent. The collection encompasses art by Czech, Slovak, Polish, Jugoslav and Hungarian artists. And there are indeed the most important names of the 20th century art. One could not also imagine a better location for this museum – the best vantage point is the historic Charles Bridge.

Museum Kampa: artystyczny młyn

Praga. Nieopodal Mostu Karola, w zabytkowym młynie nad brzegiem Wełtawy, mieści się Muzeum Kampa. To jedno z niewielu miejsc skoncentrowanych na sztuce Europy Środkowej. Oglądać tu można środkowoeuropejską kolekcję sztuki nowoczesnej podarowaną miastu przez Jana i Medę Mládków.

 

Meda Mládek wyjechała z Czech w 1946 roku. Studiowała w Szwajcarii i Francji, a po przeprowadzce wraz z mężem do Stanów Zjednoczonych w 1960 rozwijała pasję kolekcjonerską. Osią kolekcji stały się prace Františka Kupki i Otto Gutfreunda, kupowała też prace współczesnych czeskich i słowackich artystów. W budowaniu kolekcji pomagał jej ówczesny dyrektor Galerii Narodowej w Pradze, dzięki któremu docierała bezpośrednio do pracowni artystów.

Zgodnie z pierwotnym zamysłem prace Kupki i Gutfreunda miały zostać po śmierci Mládków przekazane Galerii Narodowej w Waszyngtonie, a prace współczesne Galerii Narodowej w Pradze. Decyzję Mládek zmieniła w 1989 roku podczas wizyty w Pradze w czasie aksamitnej rewolucji – wtedy postanowiła podarować całą kolekcję miastu. W 1999 roku na mocy kontraktu Mládek, reprezentująca Fundację Jana i Medy Mládków, przekazała Miastu Praga 215 prac Kupki, 17 rzeźb Gutfreunda, 240 kolaży i obiektów Jiříego Kolářa oraz 279 prac czeskich i słowackich artystów z lat 1965–1985. Następnie miasto wypożyczyło ją bez opłat fundacji, która miała ją udostępnić publiczności w muzeum.

Muzeum powstało na terenie zabudowań młyna, którego historia sięga czasów średniowiecznych. Wielokrotnie niszczony przez ogień i powódź, przebudowywany, dzisiejszy kształt zyskał w drugiej połowie XIX wieku (chociaż w swojej formie pozostał renesansowy). W 1998 roku rozpisano konkurs na adaptację kompleksu dla celów wystawienniczych. Zwyciężyła koncepcja Heleny Bukovanskiej. Architektura gmachu to świetne połączenie historycznej architektury młyna i zamykających dziedziniec stajni oraz współczesnych elementów – szklanej kładki i szklanej konstrukcji imitującej znajdującą się tu w przeszłości oryginalną wieżę. Na dziedzińcu prezentowane są wielkoformatowe rzeźby, w tym praca Václava Ciglera wykorzystująca strumień wpadający do Wełtawy. Otwarcie nastąpiło w 2001 roku.

Cechą wyróżniającą Muzeum Kampa jego środkowoeuropejski rys. Prezentowana tu kolekcja obejmuje artystów czeskich, słowackich, polskich, jugosłowiańskich i węgierskich. Są to przy tym najważniejsze nazwiska sztuki XX wieku. Trudno też wyobrazić sobie lepszą lokalizację – najlepszy punkt widokowy to zabytkowy Most Karola.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *