Hamilton: garden-museum / ogród-muzeum

Indian Char Bagh Garden

Indian Char Bagh garden. Herbarium. Chinese scholar’s garden. Japanese garden of contemplation. Italian Renaissance garden. English flower garden. American Modernist garden. Tropical garden. Tudor garden. Maori garden. Thousands of kilometres and ages of history divide them all, but New Zealand shortened the distance to just a few steps. Hamilton Gardens – the only such in the world – tell the story of gardens of various civilisations and cultures.


Wersja polska poniżej

Hamilton Gardens occupy the surface of 32 hectares and they are so much more than just a botanic garden, offering a visual story of gardens, their context and meaning which in many ways recalls a museum. It is indeed a living museum based on the concept of historic and geographical reconstruction. In various thematic gardens one can find plants and architecture that is intrinsic to specific period and culture.

Greenery started to be introduced in the park in the 1960s – it is when small Hamilton Gardens were opened. With the passage of time they started to expand. Immediately before there was a city garbage dump in this very location. In the early 1980s director Peter Sergel convinced the city council to his idea of establishing a network of historical gardens. Since then the realisation of his vision has been undergoing.

Italian Renaissance Garden / Włoski Ogród Renesansowy

Italian Renaissance Garden / Włoski Ogród Renesansowy

Hamilton Gardens are divided into five collections – paradise, productive, fantasy, cultivar and landscape – and each of them consists of thematic gardens. They are all cleverly separated from each other with alleys, passages, walls and gates, so that nothing interferes the experience of one particular place. Each entrance to the garden is at the same time a travel in space and time. The first of Paradise Gardens was established already in 1992. A visit allows crossing six countries in various historical periods at a time – China, Great Britain, Japan, United States, Italy and India.

Chinese Scholar’s Garden, it was the first one, was shaped upon traditional Chinese gardens of Sung dynasty (ruled between 10th–12ve century). This type of a garden is based on symbolic, references to the legends, mystery, imagination. Plants, rocks, pond, bridge and small architecture introduce the mood favourable for meditation.

The layout of the Char Bagh garden recalls Taj Mahal in micro scale. It was designed on a plan of a Persian garden which consists of four planes – mini-gardens (according to the name “Chār” means ‘four’ and “bāgh” means ‘garden’) filled with intensively colourful flower beds. This type of a garden was applied in the whole Muslim world since 8th until 18th century. Regardless local differences its shape was always based on symmetrical divisions, and plants were accompanied with a source of water.

Te Parapara garden was established on the site of the Maori village that existed here before European settlement. One will find there a selection of plants used by the Indigenous people of New Zealand for eating as well as or cultural purposes. Herb Garden is filled with herbs used in cooking, production of cosmetics, medicines, dying of textiles. Vegetables and fruits grown in Europe between 18th and 19th century can be found in the Kitchen Garden.

Each of the gardens tells a different story. And there is a list of more thematic gardens to come: Picturesque Garden that will represent a type of the 18th-century Romantic garden, Surrealist Garden, Concept Garden and 20th-century garden of New Zealand described by Katherine Mansfield in a short story „The Garden Party”, Baroque Garden and Medieval Garden. How not to fall in love with this place! Paying a visit here is like stepping into a fairy-tale, where time and space are relative. But this place offers not only enjoyment, but also educative experience. In 2014 Hamilton Gardens were granted prestigious Garden Tourism Award in the category of the International Garden of the Year. They were already a massively visited tourist attraction at that time and the award just confirmed the status of a place that simply cannot be missed while visiting New Zealand.

Chinese Scholar’s Garden / Ogród Chińskiego Uczonego .

Chinese Scholar’s Garden / Ogród Chińskiego Uczonego

Hamilton: ogród-muzeum

Indyjski ogród Char Bagh. Herbarium. Ogród chińskiego uczonego. Japoński ogród kontemplacji. Włoski ogród renesansowy. Angielski ogród kwiatowy. Amerykański ogród modernistyczny. Ogród tropikalny. Ogród Tudorów. Ogród maoryski. Te wszystkie ogrody dzielą tysiące kilometrów i nieraz kilka wieków historii, ale w Nowej Zelandii udało się skrócić ten dystans do zaledwie kilkudziesięciu kroków. Hamilton Gardens snują jedyną na świecie opowieść o ogrodach różnych cywilizacji i kultur.

 

Ogrody Hamiltonu zajmujące powierzchnię 32 hektarów to coś więcej niż ogród botaniczny – to wizualne opowiadanie o historii ogrodów, ich kontekście i znaczeniu, które pod wieloma względami przypomina również muzeum. To żyjące muzeum oparte jest na pomyśle historycznej i geograficznej rekonstrukcji – w poszczególnych założeniach ogrodowych znaleźć można roślinność i architekturę, która odpowiada swoim klimatem konkretnemu okresowi i kulturze.

Parkowa zieleń zaczęła pojawiać się w tym miejscu w 1960 roku – wtedy otwarto niewielkie Ogrody Hamiltonu, które z biegiem lat obejmowały coraz to większy obszar. Bezpośrednio wcześniej znajdowało się tu miejskie wysypisko śmieci. Na początku lat 80. XX wieku dyrektor Peter Sergel przekonał radę miasta do pomysłu utworzenia sieci ogrodów historycznych. Od tamtej chwili trwa realizacja bajkowej wizji.

Ogrody Hamiltonu zostały podzielone na pięć kolekcji – kolekcję rajską, kolekcję odmian, kolekcję płodów, kolekcję fantastyczną i kolekcję krajobrazową – i w obrębie każdej z nich powstały ogrody tematyczne. Wszystkie są od siebie sprytnie oddzielone zespołem alejek, przejść, płotów, murków i bram, także każde wejście jest jednocześnie podróżą w czasie i przestrzeni. Pierwszy z ogrodów rajskich powstał w 1992 roku. Podczas wizyty można przemierzyć sześć krajów w różnych historycznych okresach – Chiny, Wielką Brytanię, Japonię, Stany Zjednoczone, Włochy i Indie.

Te Parapara Garden / Ogród Te Parapara

Te Parapara Garden / Ogród Te Parapara

Ogród Chińskiego Uczonego, bo to on był pierwszy, został ukształtowany na wzór tradycyjnych chińskich ogrodów z czasów dynastii Song, która panowała między X a XII wiekiem. Ten typ ogrodu oparty jest na symbolice, odniesieniach do legend, tajemnic, wyobraźni. Roślinność, skały, staw, most i mała architektura wprowadzają nastrój sprzyjający medytacji.

Plan ogrodu Char Bagh przypomina Taj Mahal w pomniejszonej skali. Został założony na planie perskiego ogrodu, składającego się z czterech płaszczyzn – mini-ogrodów (zgodnie z nazwą “Chār” oznacza ‘cztery’ a “bāgh” znaczy ‘ogród’) wypełnionych intensywnie kolorowymi rabatkami. Ten typ ogrodu stosowany był w całym świecie muzułmańskim od VIII do XVIII wieku. Mimo lokalnych różnic jego kształt zawsze opierał się na symetrycznym podziale, a roślinności towarzyszyło źródło wody.

Ogród Te Parapara powstał w miejscu osady maoryskiej istniejącej na terenie Ogrodów Hamiltonu przed osiedleniem się Europejczyków. Znalazły się tu rośliny wykorzystywane przez rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii jako pożywienie, jak również w celach kulturowych. W Ogrodzie Zielarskim znalazły się zioła wykorzystywane w gastronomii, do produkcji kosmetyków, lecznicze, służące do barwienia tkanin. W Ogrodzie Kuchennym uprawiane są XVIII- i XIX-wieczne warzywa i owoce.

Każdy z ogrodów opowiada inną historię. A na realizację czekają kolejne: Ogród Malowniczy prezentujący XVIII-wieczny typ ogrodu romantycznego, Ogród Surrealistyczny, Ogród Konceptualny i XX-wieczny ogród nowozelandzki opisany przez Katherine Mansfield w opowiadaniu „The Garden Party”, Ogród Barokowy i Ogród Średniowieczny. Nie sposób się w tym miejscu nie zakochać! To wizyta w bajkowym świecie, gdzie czas i przestrzeń są pojęciami względnymi, tyle że oprócz wizualnej przyjemności miejsce posiada także silny walor poznawczy. W 2014 roku Ogrody Hamiltonu otrzymały prestiżową Garden Tourism Award w kategorii International Garden of the Year. Wcześniej były już masowo odwiedzaną atrakcją turystyczną, a nagroda okazała się w pełni zasłużonym potwierdzeniem statusu miejsca, którego na Nowej Zelandii przegapić nie można.

1 Comment

  1. zobacz realash

    Hejka, bardzo ciekawe. Czekam na jeszcze.
    Pozdrawiam .
    zobacz realash recently posted…zobacz realash

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *